Poniższe zagadnienia pozwolą Ci jeszcze lepiej rozumieć nasze podejście do zrównoważonego rozwoju i CSR, a także umilą lekturę naszych raportów CSR:

 

D

Dialog z interesariuszami - to prowadzenie przez firmę rozmów z grupami i/lub indywidualnymi osobami, ważnymi z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa. Systematyczny dialog jest narzędziem wspierającym realizację strategii zrównoważonego rozwoju i CSR. W trakcie spotkań, których formuła może być różna (od bezpośrednich rozmów, przez grupy fokusowe na ankietowaniu skończywszy), interesariusze formułują swoje oczekiwania, prośby, a także proszą o wyjaśnienia nurtujących kwestii. Wszystko po to, aby wspólnie kreować rozwiązania pomagające w budowaniu zaufania do firmy.

Dress code – parafrazując klasyka: jak nas widzą, tak nas pisz. Dress code to inaczej kultura stroju, która jest też sposobem na okazanie szacunku klientom i partnerom. Dress code to zapis zalecanej garderoby oraz ogólnego wyglądu pracowników. Jest to także zbiór zaleceń dotyczących garderoby, która nie jest pożądana, wskazana w pracy na co dzień.

 

F

Fair trade - to inaczej 'Sprawiedliwy Handel'. Zgodnie z definicją sieci Sprawiedliwego Handlu na świecie 'FINE' jest to partnerstwo handlowe oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku. Założenia tzw. fair trade dążą do większej równości w handlu międzynarodowym. Spełnienie przez firmy, organizacje, instytucje umownych warunków pozwala im na użycie odpowiedniego znaku graficznego na opakowaniu. Takie rozwiązanie pozwala konsumentom mogą mieć gwarancję, że produkty te zostały wyprodukowane z poszanowaniem praw człowieka.

 

G

GRI (Global Reporting Initiative) - organizacja non-profit, która zachęca wszystkie organizacje do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju i dąży do tego, aby raportowanie społeczne stało się dla wszystkich organizacji obowiązkowym działaniem, porównywalnym z raportowaniem finansowym.

 

I

ISO 14001 - standard ISO, norma zarządzania środowiskowego, która wspiera budowę Systemu Zarządzania Środowiskiem w oparciu o tzw. podejście procesowe.

ISO 26000 - standard ISO, norma systematyzująca wiedzę z zakresu CSR. Według ISO 26000 społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa składa się z następujących obszarów: ład korporacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, relacje z konsumentami i zaangażowanie społeczne.

 

K

Kampania społeczna – celowe działania organizacji, zaplanowane w konkretnym czasie i skierowane do sprecyzowanej grupy docelowej dla potrzeb edukacji, podniesienia świadomości, zmiany nastawienia, odbioru, podejścia, uwrażliwienia, wzbudzenia emocji czy zachowania określonej grupy społecznej względem istotnego problemu społecznego.

Kodeks postępowania, kodeks etyczny - zbiór zasad i wartości etycznych, które są ważne dla danej organizacji. Jest to też zbiór zapisów, które definiują i wyznacza standardy postępowania w firmie, w relacjach z otoczeniem, partnerami biznesowymi i innymi ważnymi dla przedsiębiorstwa grupami interesariuszy. Kodeks wspiera np. pracowników we właściwym wypełnianiu obowiązków zawodowych.

Konkursy charytatywne - idea wspierania organizacji pożytku publicznego poprzez organizowanie konkursów o różnej tematyce Ich celem jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, w sposób bezinteresowny, dobroczynny, filantropijny.

 

Ł

Łańcuch dostaw – to droga jaką pokonuje produkt (także usługa), od momentu produkcji (konceptu) do finalnego wyboru przez konsumenta czy klienta. Firma odpowiedzialna społecznie podejmuj starania mające na celu zarządzanie jej łańcuchem dostaw. W praktyce polega to na świadomym przestrzeganiu zasad odpowiedzialnej współpracy i wymiany handlowej, monitoringu nieetycznych działań, edukacji, świadomych wyborach partnerów biznesowych, którzy przestrzegają standardów akceptowalnych przez obie strony.

 

R

Raport CSR (społeczny, zrównoważonego rozwoju) - dokument strategiczny przedstawiający ważne dla interesariuszy informacje na temat podejścia do zarządzania firmą m.in. w oparciu o dane z tzw. kryteriów ESG  czyli obszarów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Stworzenie raportu jest oznaką dążenia przedsiębiorstwa do transparentności działań i odpowiedzialności rozumianej jako wywiązanie się z obowiązku informacyjnego wobec interesariuszy, wyjaśnienia im decyzji i działań operacyjnych. Jest także świadomym kierunkiem rozwoju firmy w oparciu o zasady odpowiedzialności.

 

S

Standard AA 1000 - zestaw standardów zdefiniowanych przez międzynarodową organizację AccountAbility wspólnie z ekspertami branżowymi i interesariuszami. Założeniem tych wytycznych jest wsparcie przedsiębiorstw w efektywnym zarządzaniu dialogiem z interesariuszami. Istnieją następujące trzy standardy: AA1000 Zaangażowanie Interesariuszy (AA1000SES), AA1000 Zasady Odpowiedzialności (AA1000APS) i AA1000 Weryfikacja (AA1000AS). Standard pokazuje jak sprawdzić czy angażujemy interesariuszy zgodnie z przyjętymi zasadami.

 

Ś

Ślad węglowy (ang. carbon footprint) – jest to łączna ilość gazów cieplarnianych emitowanych przez organizację, dany proces lub produkt. Jest on wyrażony w ekwiwalentach dwutlenku węgla (CO2) na jednostkę funkcjonalną produktu. Ślad węglowy oblicza się na podstawie takich parametrów jak m.in.: zużycie paliwa, produkcja odpadów i metody postepowania z odpadem, produkcja papieru, podróże służbowe i rodzaj transportu, emisje spalin, zużycie wody, zużycie energii elektrycznej, emisje gazów powstałych w wyniku procesów np. biologicznych.

 

O

Organizacja pozarządowa (NGO – Non Governmental Organization) – często nazywana trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości)..  Za NGO najczęściej uznaje się m.in.: stowarzyszenia zawodowe, fundacje, organizacje religijne, grupy kobiece i młodzieżowe i stowarzyszenia, które działają w określonym celu np. walka z biedą, rozwiązanie problemu mniejszości, rozwój i ochrona praw człowieka, edukacja społeczna, tworzenie innowacji ekologicznych itp. Z założenia NGO nie działają dla maksymalizacji zysku.

 

W

Wolontariat (pracowniczy lub kompetencyjny) - polega na dobrowolnym angażowaniu się pracowników firm w działania społeczne. Wolontariat pracowniczy najczęściej przyjmuje formy fizycznej pracy, aktywnego działania i włączania się w prace na rzecz ważnego celu/problemu społecznego. Wolontariat kompetencyjny najczęściej kojarzony jest z działaniami na rzecz dzieleniem się ekspercką wiedzą i doświadczeniami w celu podnoszenia kompetencji jednostek i grup społecznych (wewnątrz i na zewnątrz organizacji).

Wpływ środowiskowy - wpływ jaki firma wywiera na środowisko naturalne, poprzez swoje działania, wyroby lub usługi. Wpływ jest tym większy im intensywniej eksploatujemy zasoby środowiska naturalnego jak np. woda, gleba, minerały, paliwa kopalne, przestrzeń biologicznie czynna itp.

 

Z

Zaangażowanie społeczne - świadomy udział firmy w życiu społecznym na rzecz rozwiązywania określonych problemów społecznych. Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa często przybiera formy jak np. działania dobroczynne, inwestycje społeczne, współpraca z partnerem społecznym, edukacja dzieci i dorosłych, współpraca z uczelniami, sponsoring, udział w kampanii społecznej, darowizny, dzielenie się kapitałem intelektualnym i zasobami infrastrukturalnymi, mediacje na rzecz określonego celu społecznego itp. Ważne jest nie tylko zaangażowanie ale także efektywny pomiar i ewaluacja tych działań.